Regulamin bonów podarunkowych i pakietów

§ 1

Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.
 2. Wydawcą Bonu Podarunkowego jest DKN Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ornecka 143B, NIP: 5223100310 dalej jako DKN Studio.
 3. Wydawca oferuje do nabycia w Salonie DKN Studio ul. Światowida 14/u162, 03-144 Warszawa, Bony Podarunkowe o wartości:

a) 250,00 PLN,

b) 350,00 PLN,

c) 500,00 PLN,

 1. Klient zobowiązuje się do przekazania DKN Studio środków pieniężnych w kwocie równej wartości Bonu Podarunkowego.
 2. DKN Studio zobowiązuje się do przekazania Klientowi Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za Usługi przez niego nabywane.
 3. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie w celach skorzystania
  z Zabiegów dostępnych w Salonie DKN Studio.
 4. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 5. Bonu Podarunkowego nie można wykorzystać do zakupu kolejnego Bonu Podarunkowego.
 6. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec DKN Studio z roszczeniami w tym zakresie.

§ 2

Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Bonów Podarunkowych, sporządzony
  i stosowany przez DKN studio.
 2. Bon podarunkowy – bon uprawniający do korzystania z Usług Salonu wydany
  w formie elektronicznej lub fizycznej (papierowej), uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego skorzystania z usług Salonu lub konkretnej, wskazanej usługi Salonu.
 3. Klient – osoba nabywająca Bon Podarunkowy.
 4. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy.
 5. Salon – oznacza lokal, w którym Wydawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 6. Usługi/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Wydawcę na rzecz Posiadacza.

§ 3

Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za Zabieg.
 2. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na Usługi dostępne w ofercie Salonu lub na Usługę wskazaną na Bonie Podarunkowym.
 3. W przypadku zakupu Usługi o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej, niewykorzystanej kwoty w gotówce. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Bonu Podarunkowego. Niewykorzystane środki pozostają na Bonie Podarunkowym do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Bonu Podarunkowego.
 4. W przypadku zakupu Usługi o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klient lub Posiadacz realizujący Bon Podarunkowy zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
 5. Bonu Podarunkowego nie można łączyć z promocjami i innymi bonami obowiązującymi w Salonie w chwili realizacji Bonu Podarunkowego przez Posiadacza.
 6. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Bonu Podarunkowego będzie odejmowana od znajdujących się na nim środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Bonie Podarunkowym lub upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego.
 7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt
  z recepcją Salonu.
 8. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz informuje pracownika Salonu, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie Bon Podarunkowy.
 9. Bon Podarunkowy należy okazać przed skorzystaniem z Zabiegu.
 10. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24 godziny przed umówioną wizytą Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 11. Bon może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Usług.
 12. Zabrania się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.
 13. Bony Podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.
 14. Bony Podarunkowe na okaziciela (bez danych osobowych) mogą być przekazane innej osobie (Posiadaczowi).

§ 4

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu Bonu Podarunkowego, będą rozpatrywane przez DKN Studio zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Wizyt.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta lub Posiadacza.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, na podstawie Bonu Podarunkowego, który jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny.
 3. Kupujący Bon Podarunkowy, jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości
  i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 4. Integralną częścią Regulaminu Bonów Podarunkowych jest Regulamin Wizyt obowiązujący w Salonie.

 

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH  I ZABIEGÓW  KOSMETYCZNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT W DKN STUDIO SP. Z O.O

 1. Płatności za usługi realizowane w DKN Studio Sp. z o.o. dokonywane są przez pacjentów w dniu ich wykonania, chyba, że strony postanowią inaczej.
 2. Wszelkie płatności realizowane są gotówką, kartą płatniczą (kredytową) lub przelewem na wskazany rachunek wraz z ustaleniem terminu płatności. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym.
 3. Potwierdzeniem zakupu usługi w DKN Studio Sp. z o.o. jest wystawiany paragon lub faktura VAT.
 4. Pacjent przed wystawieniem paragonu jest zobowiązany poinformować personel rozliczający wizytę o chęci wystawienia faktury VAT w dniu wizyty, lub w terminie późniejszym.
 5. Zgodnie z art. 106b ust. 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.
 6. Pacjent zobowiązany jest przed wizytą do zapoznania się z ceną świadczenia z obowiązującego na daną chwilę cennika, dostępnego w Recepcji oraz na stronie internetowej https://www.dknstudio.pl
 7. Wszystkie płatności za usługi winny być uregulowane nie później niż bezpośrednio po wykonaniu usługi. z wyłączeniem usług, dla których wymagana jest wpłata zadatku.
 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją wyznaczonego terminu zabiegu. Wstępna rezerwacja terminu zabiegu dokonywana podczas rejestracji ważna jest przez okres 48 godzin następujących po dokonaniu rejestracji wizyty. W przypadku braku wpłaty zadatku w tym okresie, termin zabiegu jest anulowany. Płatność pozostałej należności winna być uregulowana nie później niż bezpośrednio w dniu zabiegu po przeprowadzeniu konsultacji i zabiegu.
 9. Zadatek bezzwrotny przepada, gdy zabieg nie może odbyć się z przyczyn leżących po stronie pacjenta, a w szczególności w przypadku:

      a) nieprzybycia  lub nieodwołania wizyty,

      b) nieprzestrzegania przed zabiegowych zaleceń personelu DKN Studio Sp. z o.o.

      c) pacjent nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Zadatek bezzwrotny nie przepada w sytuacji, gdy podczas konsultacji w klinice lekarz nie zakwalifikuje pacjenta do
      zabiegu lub w przypadku choroby bądź zdarzenia losowego po przedłożeniu stosownego zaświadczenia.

11. Opcja zapłaty przez pacjenta za wykonaną usługę z odroczonym terminem płatności może zostać zrealizowana po
      uprzednim uzgodnieniu warunków z Kierownikiem podmiotu oraz wypełnieniu wniosku zobowiązującego do pokrycia
      kosztów udzielonych świadczeń.

 1. DKN Studio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do egzekwowania nieuregulowanych należności poprzez listowne wezwanie do zapłaty.
 2. DKN Studio Sp. z o.o. nie przewiduje możliwości dokonywania dopłat do pojedynczych usług w celu uzyskania cen pakietowych.
 3. W przypadku, gdy pacjent wykupuje w DKN Studio Sp. z .o.o. pakiet usług, niezależnie od ewentualnej konieczności dokonania wpłaty, płatność za cały pakiet usług winna być dokonana najpóźniej w dniu wykonania pierwszej usługi z danego pakietu usług. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, o którym mowa powyżej, wobec wszystkich usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla usług indywidualnych realizowanych poza pakietem. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminu umówionej usługi w ramach pakietu usług na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dana usługa w ramach pakietu usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.
 4. W przypadku rezygnacji z opłaconego pakietu usług DKN Studio Sp. z o.o. rozlicza wykonane pojedyncze usługi w cenach pojedynczych usług z cennika obowiązującego w dniu zakupu usług.
 5. Pacjent ma prawo do przekazania osobom trzecim opłaconych usług lub wpłaconych a niewykorzystanych środków. Pacjent zobowiązany jest wówczas do wyrażenia pisemnej zgody.
 6. O zwrot środków usług opłaconych i niewykorzystanych można ubiegać się do 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty płatności. W tym okresie oraz po upływie 14 dni wpłacone i niewykorzystane środki można wykorzystać na inne usługi z oferty DKN Studio Sp. z o.o.
 7. Usługi opłacone lub środki niewykorzystane pacjent ma prawo wykorzystać w przeciągu dwunastu miesięcy od daty zakupu z wyłączeniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.
 8. Usługa podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów w przypadku nieprzybycia i nieodwołania wizyty z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Start typing and press Enter to search